Crioconservazione di gemme di portinnesto Kober 5BB (Vitis Berlandieri x Vitis riparia): aspetti anatomici.