Dimethyl 2,2′‐[carbonylbis(Azanediyl)](2s,2′s)‐bis[3‐(4‐hydroxyphenyl)propanoate]