Application of an eradication protocol to Bovine Viral Diarrea(BVD) in large dairy cattle herds [Applicazione di un protocollo di eradicazione della Diarrea Virale Bovina (BVD) in allevamenti da latte di grandi dimensioni]