VIDEOLAPAROCOLECISTECTOMIA E PREGRESSE LAPAROTOMIE.