A monoclonal anti-endothelium antibody in Kaposi's sarcoma.