Rec. Thalia Papadopoulou, Heracles and Euripidean Tragedy, Cambridge (Cambridge University Press) 2005