Capacità di categorizzazione in compiti di memoria di ubicazione