Eikasmos. Quaderni Bolognesi di Filologia (XXXII) 2021