πολλὰ ἰατρῶν ἐϲτι ϲυγγράμματα. Scritti sui papiri e la medicina antica