Μεταξὺ τῆς ᾿Ιταλίας καὶ τῆς Σικελίας. Fonti per la storia dell’arcipelago eoliano in età greca. Con un’appendice sull’epoca romana [= L. Bernabò Brea-M. Cavalier, Meligunìs-Lipára, vol. VIII, parte seconda]