Swash zone hydrodynamics on a 1 :10 bottom slope : laboratory data.