Swash zone hydrodynamics on a 1 :5 bottom slope : laboratory data.