Arquitectura, construcció i ciutat en la història d’Occident, vol. I: El món antic